เส็นหลีหมีน น. การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกีเซล(Gesell) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเครือข่ายที่ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 11, n. 22, p. 81–90, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248631. Acesso em: 24 may. 2024.