สาเม๊าะ อ. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 11, n. 22, p. 235–248, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/249785. Acesso em: 21 may. 2024.