หะยีเหย็บ ส. . . สภาพปัญหา ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 11, n. 22, p. 219–233, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/253207. Acesso em: 29 may. 2024.