จาปรัง ธีรวัช. 2018. “การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม”. Al-HIKMAH Journal 1 (1):35-44. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111856.