หะยีสาอิ ีคอเหล็ด. 2018. “การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. Al-HIKMAH Journal 1 (2):1-13. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111929.