มันยุนุ มูฮามัสสกรี. 2018. “การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน”. Al-HIKMAH Journal 1 (2):15-22. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111930.