หลังปูเต๊ะ สุวรรณี. 2018. “แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Al-HIKMAH Journal 1 (2):23-35. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111932.