ภูยุทธานนท์ อัยนา. 2018. “วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี”. Al-HIKMAH Journal 7 (13):1-13. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112341.