อัซซอลีฮีย์ มูฮัมหมัดอาฟีฟี, รักษ์พลเมือง ชนิตา, and บุญประกอบ พรรณี. 2018. “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Al-HIKMAH Journal 7 (13):45-58. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112345.