ใหมคง เกศินี, สันติวรานนท์ สุเทพ, and สร้อยเพชรเกษม ชัยลิขิต. 2018. “ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”. Al-HIKMAH Journal 7 (13):71-79. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112347.