พุ่มไสว ภาวนา, ขุนเพชร สถาพร, ชัยกุล ปรีชา, and เต๊ะหละ อารีย์. 2018. “การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี”. Al-HIKMAH Journal 7 (13):81-96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112380.