เหมกรณ์ ภาสกร, and วิรัชนิภาวรรณ วิรัช. 2018. “การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา”. Al-HIKMAH Journal 7 (13):97-112. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112382.