หมัดตะพงศ์ นัศรุลลอฮ์, and การีนา อับดุลเลาะ. 2018. “ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต”. Al-HIKMAH Journal 7 (14):1-8. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113010.