แสงวนิชย์ สุมิตรา. 2018. “อิสลามและมนุษย์”. Al-HIKMAH Journal 2 (3):59-69. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113015.