นุชมี อดิศักดิ์, and การีนา อับดุลเลาะ. 2018. “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ”. Al-HIKMAH Journal 7 (14):23-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113040.