แก้วสีขาว วราภรณ์, and ปิลันธนานนท์ นาตยา. 2018. “การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์”. Al-HIKMAH Journal 7 (14):69-78. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113047.