วณิชย์กุล ณัฐนุช. 2018. “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด”. Al-HIKMAH Journal 7 (14):79-91. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113048.