วิเศษสินธุ์ ฉัตตมาศ. 2018. “การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย”. Al-HIKMAH Journal 7 (14):93-100. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113050.