ยอดมณี เปขณางค์. 2018. “การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”. Al-HIKMAH Journal 7 (14):141-49. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113056.