สองเมือง จารุวัจน์, หะยีสะมะแอ ซอลีฮะห์, ไวยวรรณจิตร สุรชัย, หะยีสาอิ อิบรอเฮม, and บากา มูหามัดรูยานี. 2018. “Thai Language Learning Management for Muslim Student in Islamic Private Schools of Southern Thailand”. Al-HIKMAH Journal 4 (8):1-8. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/115199.