บุญนรากร สกุณา, ภัสสรศิริ นิตยา, พ่วงสมจิตร์ ชูชาติ, and เจนอักษร นภดล. 2018. “Islamic Religious Leaders’ Participation in Educational Management in Thailand”. Al-HIKMAH Journal 4 (8):75-86. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/115206.