อับดุลลอฮ์หะซัน ฟาริด, and แวอุเซ็ง นิเลาะ. 2018. “The State, Problems and Development on Academic Administration of Fatoni University”. Al-HIKMAH Journal 5 (9):83-94. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/115218.