สะอิ นูรฮายาตี, and การีนา อับดุลเลาะ. 2018. “The Attitude towards Blood Donation of Muslims in Muang District, Pattani Province”. Al-HIKMAH Journal 5 (9):111-21. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/115221.