มั่นคงพิทักษ์กุล สุชาติ, ธำรงธัญวงศ์ สมบัติ, สหพัฒนา ประพนธ์, and จิตร์ภิรมย์ศรี ศรีสมภพ. 2018. “การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์”. Al-HIKMAH Journal 6 (12):35-53. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116340.