รงเรือง สุรีรัตน์. 2018. “ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิม ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ ประเทศไทย”. Al-HIKMAH Journal 6 (12):55-69. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116342.