ทอดทิ้ง พิชยา, and ยี่สุ่นทรง อะห์มัด. 2018. “สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา”. Al-HIKMAH Journal 6 (12):121-35. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116352.