เละสัน มุสลาม, and ณรงค์รักษาเขต อิบรอฮีม. 2018. “The Implementation of Self Quality Assurance in Islamic Private Schools in Satun Province”. Al-HIKMAH Journal 6 (11):47-66. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116983.