พัฒนปรีชาวงศ์ อานิส, แวนาแว อับดุลอาซิส, and เจ๊ะหะ มุฮำหมัดซากี. 2018. “การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม”. Al-HIKMAH Journal 2 (4):89-92. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119053.