มะมิง มูฮัมหมัดฟาดิ้ล, แวนาแว อับดุลอาซิส, and เจ๊ะหะ มุฮำหมัดซากี. 2018. “การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี”. Al-HIKMAH Journal 3 (5):115-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119077.