มะห์มูด มูซา บาลา, ลีบา มูฮัมหมัด, and หะมะ ซาการียา. 2018. “The Developmental Role of Istina’ Contract in Developing Countries”. Al-HIKMAH Journal 4 (7):77-90. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119079.