ตานีเห็ง นิชาวดี, ท่อแก้ว วิทยาธร, เสรีรังสรรค์ ธีรภัทร์, and พวงงาม โกวิทย์. 2019. “Communication Competency Development of Chief Executives of the Subdistrict Administration Organization in the Three Southern Border Provinces of Thailand”. Al-HIKMAH Journal 9 (17):105-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/126067.