ศาสนพิทักษ์ อัครวินทร์, คงประดิษฐ์ สุกัลยา, and ธำรงอาจริยกุล จินดา. 2019. “มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน”. Al-HIKMAH Journal 9 (17):115-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/126127.