แซวกระโทก สโรชา, วิบูลรังสรรค์ สายฝน, หลินเจริญ เอื้อมพร, and ปาณาวงษ์ ชำนาญ. 2019. “การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. Al-HIKMAH Journal 9 (17):145-53. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135180.