สาระนะ มารีเยาะ, and แตอาลี อัสมัน. 2019. “มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”. Al-HIKMAH Journal 9 (18):45-56. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135445.