ยีปาโล๊ะ มยุรี, ขจรกิตติยา เขมพันธ์, ศิวดำรงพงศ์ วราภรณ์, and เล๊าะแม ยุซรอ. 2019. “สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา”. Al-HIKMAH Journal 8 (16):135-43. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139211.