อาแล ณัชชา, and สินจรูญศักดิ์ ฐิตาภรณ์. 2018. “ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชีใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้”. Al-HIKMAH Journal 8 (16):11-19. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168398.