จะปะเกีย อามีนุดดีน, จันทร์กิ่งทอ กอแก้ว, and จันทร์กิ่งทอง วิวัฒน์. 2018. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)”. Al-HIKMAH Journal 8 (16):163-76. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168435.