มะแก้ว ประสพสุข. 2021. “การศึกษาแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการด้านกิจกรรม”. Al-HIKMAH Journal 10 (20):13-22. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/242908.