เก้าเอี้ยน จรุณี, ไวชมภู นวรัตน์, and ทวีสันทรีย์นุกูล เสาวนิตย์. 2021. “The Construction of a Model of Academic Leadership of Students at the Municipality School 4, Mueang District, Yala Province”. Al-HIKMAH Journal 11 (21):109-26. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/247523.