หะยีสะมะแอ อิบรอฮิม. 2021. “Yala Province”. Al-HIKMAH Journal 11 (22):261-74. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/247964.