นุรักษ์ จุรีรัตน์. 2021. “การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา”. Al-HIKMAH Journal 11 (22):1-8. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248625.