เส็นหลีหมีน นริสา. 2021. “การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกีเซล(Gesell) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเครือข่ายที่ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ”. Al-HIKMAH Journal 11 (22):81-90. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248631.