สาเม๊าะ อับดุลคอเล็บ. 2021. “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3”. Al-HIKMAH Journal 11 (22):235-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/249785.