หะยีเหย็บ สุริยา. 2021. “สภาพปัญหา ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล”. Al-HIKMAH Journal 11 (22):219-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/253207.