หะสีแม อัรฟัน, เจะโซะ อับดุลฆอนี, อาแซ สะอาด, and ราโอบ อิสมาอีล. 2024. “Concepts in Developing Learning Assessment Tools in the 21st Century: The Context of the Southern Border Multicultural Society”. Al-HIKMAH Journal 13 (26):81-90. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/269524.