ชนประชา ศักรินทร์, คงหยู ฉัตรธิดา, and ชนประชา พิชญา. 2023. “Problem and Operation Promote the Quality of Life of Elderly Muslim : A Case Study Rusamilae Community”. Al-HIKMAH Journal 13 (25):149-64. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/271127.