จาปรัง ธ. (2018) “การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม”, Al-HIKMAH Journal, 1(1), pp. 35–44. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111856 (Accessed: 26 May 2024).