หะยีสาอิ ี. (2018) “การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, Al-HIKMAH Journal, 1(2), pp. 1–13. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111929 (Accessed: 28 May 2024).