มันยุนุ ม. (2018) “การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน”, Al-HIKMAH Journal, 1(2), pp. 15–22. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111930 (Accessed: 24 May 2024).