หลังปูเต๊ะ ส. (2018) “แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้”, Al-HIKMAH Journal, 1(2), pp. 23–35. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111932 (Accessed: 21 May 2024).